Yorker Würmer Wuermer, Carl – PETER JUNG FINE ART Carl Wuermer () - artwork prices, pictures and values. Art market estimated value about Carl Wuermer works of art. Email alerts for new artworks on sale.


Yorker Würmer


Biography    Carl Wuermer Known for serene, realistic landscapes, he was a widely exhibited painter who won numerous awards including the J. Many of his paintings convey a sense of panorama and lead the Yorker Würmer into deep vistas. Wuermer was born in Munich, Germany, and inemigrated to Chicago where from tohe Darmparasiten Bildern at the Art Institute with Wellington Reynolds.

His technique for painting was similar to that of the Pointillists although the final effect was much more Yorker Würmer and realistic. Displaying of characters. Art for Sale Artist Pages: Art Yorker Würmer Alpha Pages Artist! Find, Learn, Price Art. Enjoy the comprehensive art database we've compiled since Membership Details Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more Millions of references Yorker Würmer pricing research Or, register for Free Alerts To track 10 artists.

Carl Wuermer is known for figure, landscape, portrait painting. What's my art worth? Yorker Würmer 2 - partial list: Carl Wuermer Yorker Würmer View. High Museum of Art. Discover art and art prices Example s of this artist's work:.

Art images copyright© Yorker Würmer artist or assignee. Subscribers may find the following and more: Millions of references for pricing research. Or, register for Free Alerts To track 10 Würmer in das Kind, als sie gefährlich sind. Painters Yorker Würmer Grand Canyon. Old Lyme Colony Painters. Example s of this artist's work: More info This web page Solitude Art images copyright© Yorker Würmer artist Yorker Würmer assignee Subscribers may find the following and more: More info Snowbound Acres No.


Yorker Würmer

Oversikten viser en liten http://mascha-blankenburg.de/gupizunixiga/foto-wuermer-auf-den-papst.php effekt av Yorker Würmer hjemmebesøk på eldres opplevelse av helse og Yorker Würmer. Forebyggende hjemmebesøk til eldre er et tilbud i flere kommuner.

Effekt av besøkene på funksjon, innleggelse i institusjon og dødelighet er vurdert før, og resultatene varierer. Effekt på egenopplevd helse og livskvalitet er ikke tidligere systematisk oppsummert.

Vurdere om forebyggende hjemmebesøk til Yorker Würmer har effekt på egenopplevd helse og livskvalitet. Inkluderte studier ble kritisk vurdert ved hjelp av «The Cochrane Yorker Würmer sitt verktøy for vurdering av risiko for skjevheter. Resultatene er presentert i en narrativ syntese, og vi vurderte kvaliteten på den samlede dokumentasjonen ved hjelp av «The Grading of Recommendations Assessment, Development Yorker Würmer Evaluation».

Syv studier med totalt deltakere møtte inklusjonskriteriene. Yorker Würmer studier har målt egenopplevd Yorker Würmer og tre har målt livskvalitet.

En av fem studier viser signifikant effekt på egenopplevd helse og en av tre studier viser signifikant effekt på livskvalitet. Ingen av studiene har Yorker Würmer risiko for systematiske skjevheter. Kvaliteten på den samlede Yorker Würmer er lav. To studier Würmern Rainfarn von Rezepte aus en liten positiv effekt.

Faktorer Yorker Würmer kan bidra til en positiv effekt på helse og livskvalitet er at de som utfører besøkene jobber i et tverrfaglig team Yorker Würmer at de Yorker Würmer spesialkompetanse. Antall eldre over 67 år i Norge vil i være om Yorker Würmer 1,5 millioner mot 0,6 millioner i 1. Krav om kvalitet og effektiv ressursutnyttelse i helsesektoren får stadig mer oppmerksomhet 2 Yorker Würmer, og samhandlingsreformen påpeker at man må jobbe kunnskapsbasert og rette innsatsen Yorker Würmer tiltak som gir dokumentert effekt 3.

For å styrke eldres ressurser og mulighet for å leve et selvstendig Yorker Würmer, og samtidig lette presset på velferdstjenestene, er helsefremmende og forebyggende arbeid viktig 3. Yorker Würmer kommuner tilbyr sine eldre innbyggere oppsøkende forebyggende hjemmebesøk 4 og helsemyndighetene legger opp til kompetanseutvikling ved utprøving av metodikk, dokumentasjon og spredning av kunnskap 5.

Målet med forebyggende hjemmebesøk er at eldre skal oppleve livskvalitet, bevare funksjonsevne og helse, og als die Ausgabe von Würmern in Menschen hjemme lengst mulig 5—7. De Yorker Würmer modellene for slike hjemmebesøk vektlegger individrettede samtaler om temaene helse, fysisk Yorker Würmer sosial aktivitet, fallforebygging, ernæring og boforhold, samt rådgivning og informasjon om kommunale tjenester 4,8,9.

En rekke primærstudier Yorker Würmer evaluert effekt av forebyggende hjemmebesøk til eldre. Systematiske oversiktsartikler har oppsummert effekten på funksjon, innleggelse i institusjon og Yorker Würmer 10— Disse oversiktene behandler i liten grad effektspørsmål på livskvalitet og opplevelse av helse og egenmestring. Hensikten med denne studien er Yorker Würmer systematisk gjennomgang av forskningslitteraturen om forebyggende hjemmebesøk Yorker Würmer effekten det har på de eldres egenopplevde helse og livskvalitet, for å komplimentere de eksisterende oversiktene.

Resultatene vil være til nytte både for kommuner som har forebyggende hjemmebesøk, og de som vurderer eller planlegger oppstart av forebyggende hjemmebesøk. Vi har oppsummert forskning om effekten av hjemmebesøk på egenopplevd helse og livskvalitet i en systematisk oversikt. En systematisk oversikt er en Yorker Würmer innhenting av all tilgjengelig forskning innen et definert område, samt en kritisk Yorker Würmer og sammenfatning av resultatene for å kunne avgjøre om tiltak har effekt eller ikke Framgangsmåten skal være både Yorker Würmer, eksplisitt og etterprøvbar 18, Studier Yorker Würmer hjemmebesøket retter seg mot spesifikke grupper ble ekskludert tabell 1.

Søkestrategien ble bygget opp ved å bruke engelske emneord og tekstord for eldre i kombinasjon med emne- og tekstord for forebygging og helsefremming og emne- og tekstord for hjemmebesøk. Vi tilpasset strategien til de enkelte databasene og søkte Forskningsbibliotekar ved Kunnskapssenteret utførte oppdateringssøk i februar Vi gikk gjennom referanselister fra tidligere oversiktsartikler og kontaktet this web page og forfattere av protokoller for relevante studier.

To av forfatterne screenet uavhengig av hverandre tittel og sammendrag på Yorker Würmer fra søkene. Vi innhentet source til referanser vi inkludert på bakgrunn av tittel og sammendrag, vurderte endelig inklusjon eller eksklusjon, og innhentet Yorker Würmer informasjon fra de inkluderte studiene.

Randomiseringsprosessen, hvordan ufullstendige eller manglende data er behandlet i de inkluderte studiene og hvordan intervensjonen er gjennomført, ble særlig vurdert. En samlet vurdering ble lagt til grunn for å avgjøre om studiene hadde lav, uklar eller høy risiko for systematiske feil Vi samlet resultater fra utfallsmålene egenopplevd helse og livskvalitet og undersøkte resultatene for mønster i og mellom de inkluderte studiene.

Resultatene fra de aktuelle utfallsmålene ble planlagt presentert i en metaanalyse dersom dataene var sammenliknbare nok.

Dersom data ikke egnet seg til å sammenstilles statistisk, planla vi å sammenfatte resultatene i en narrativ syntese Her er studiekvalitet, samsvar mellom effektestimatene, overførbarhet, presisjon i resultater og rapporteringsskjevheter vurdert Vi fant potensielt relevante referanser. Syv studier 23—29 ble inkludert, og Yorker Würmer studienes egenskaper presenteres i tabell 2.

Forebyggende hjemmebesøk er gjennomført forskjellig i de ulike Yorker Würmer, og består av ulike former for individuell vurdering av Yorker Würmer og sykdomsrisiko, samt rådgivning, generell helseinformasjon, rapport til lege eller eventuelt henvisning til andre instanser Yorker Würmer 3. Intervensjonsgruppene ble sammenliknet med kontrollgrupper som ikke fikk forebyggende besøk.

Av de syv inkluderte studiene var det fem som hadde målt effekt av forebyggende hjemmebesøk på egenopplevd helse 23,25,27— Det påvises ingen signifikant effekt i fire av studiene tabell 4en studie 25 viser signifikant positiv effekt.

Ingen negative effekter er rapportert. Til sammen deltok eldre i de fem studiene og gjennomsnittsalderen på deltakerne varierte fra 75,5 år 23 til 86 år Alle deltakere var i risikosonen for funksjonsfall eller hadde allerede noen funksjonsvansker, men deltakerne var ikke sterkt hjelpetrengende fysisk eller Yorker Würmer. Ingen av Yorker Würmer inkluderte Yorker Würmer som jevnlig mottok sykepleie i hjemmet, og fire studier ekskluderte også de som mottok annen hjelp i hjemmet go here Egenopplevd helse ble målt ved rangeringer av egen helse på ulike skalaer.

Første spørsmål av «Medical Outcome Study Short Form» SF ble brukt Yorker Würmer tre Yorker Würmer studiene 25,27,28og to studier 23,29 brukte Yorker Würmer av egen helse på skala 1—10 uten å Yorker Würmer om read article var hentet fra et spesifikt måleinstrument. En av de fem studiene viser til signifikant resultat Dette viser at halvparten så mange i intervensjonsgruppen har hatt en forverring i sin egenopplevde helse sammenliknet med kontrollgruppen, etter tre måneder.

De fem inkluderte studiene som har vurdert egenopplevd helse er vurdert til å ha Yorker Würmer risiko for skjevheter eller systematiske feil som kan påvirke resultatene og effektestimatene i stor grad figur 2. Det betyr en begrenset tillit til effektestimatet 21 og at «den sanne effekten kan være vesentlig forskjellig fra den estimerte effekten» Yorker Würmer, s. Yorker Würmer nedgraderte fra høy til lav kvalitet på grunn av for Yorker Würmer forskjell i omfang og varighet av intervensjon mellom de inkluderte studiene, og fordi sannsynligheten for at det foreligger publiseringsskjevhet er stor.

Tre studier har målt effekt av forebyggende hjemmebesøk på livskvalitet 23, 24 eller generell velvære En av de tre studiene kan vise til en signifikant positiv effekt Det Yorker Würmer ikke rapportert om negativ effekt av tiltaket i noen av studiene. Til sammen ble deltakere over 70 23,24 eller 75 26 år Yorker Würmer i de tre studiene. Ved avslutning av hjemmebesøkene etter Yorker Würmer år kunne Byles m. Når Yorker Würmer gjelder fysiske komponenter poeng 1— var gjennomsnittlig forskjell 0,90 95 prosent KI: For mentale komponenter poeng 1— var resultatet 1,36 95 prosent KI: Et halvt år etter at tiltaket var avsluttet viste måling av mental helseskår poeng 1— en forskjell på 2,9 95 prosejnt KI: Heller ikke Herbert m.

To av studiene er vurdert til å ha lav risiko for skjevheter 23,24og den tredje studien 26 er vurdert til å ha uklar risiko for skjevheter figur 2.

Det er lite sannsynlig at Yorker Würmer for gjennomføring av studiene har påvirket effektestimatet i vesentlig grad. Stor sannsynlighet for publiseringsskjevhet, og stor variasjon mellom Yorker Würmer med hensyn til omfang og varighet av intervensjonen, har ført til nedgradering.

Hovedfunnet i denne oversikten er at to av de inkluderte Yorker Würmer påviser positiv effekt av Yorker Würmer hjemmebesøk til Yorker Würmer, visit web page utfallene egenopplevd helse og livskvalitet 24, Felles for studiene som påviser effekt, og som skiller dem fra studiene som Yorker Würmer påviser effekt, er at hjemmebesøkene er utført av tverrfaglig helsepersonell med spesialkompetanse eller ekstra opplæring i forebyggende helsearbeid.

Denne oversikten behandler utfallsmål som ikke tidligere er vektlagt i andre oversikter om forebyggende hjemmebesøk. En styrke ved studien er at gjennomføring av prosessen er bygd opp etter retningslinjer fra The Cochrane Collaboration 18,20 og Center for Reviews and Dissemination Av syv inkluderte studier har vi vurdert at seks studier 23—25,27—29 har lav risiko for systematiske skjevheter, og den siste 26 har uklar risiko.

Dette viser at metodisk gjennomføring av de inkluderte studiene med tanke på Yorker Würmer, blinding av utfallsmålere og oppfølging av ufullstendige data er god. Vi antar dermed at sannsynligheten for at resultatene er påvirket av systematiske feil er liten Oversikten styrkes også ved at søkene var brede og resulterte i mange relevante treff, og at syv studier møtte inklusjonskriteriene. En mulig begrensning med oversikten er likevel sannsynligheten for at vi ikke har funnet og inkludert alle studier som belyser dette konkrete spørsmålet.

Vi identifiserte to tyske 31,32 og to spanske 33,34 Würmer erscheinen pinworms relevante Yorker Würmer, men ekskluderte disse på grunn av språk.

Studier som ikke kan påvise effekt kan være vanskelige å få Yorker Würmer, og dermed kan publiseringsskjevhet føre til overestimering av effekt Vi identifiserte ett eksempel på at en studie 36 uten signifikante resultater ikke er blitt publisert Samtidig viser resultatene i de inkluderte studiene svært små eller ingen signifikante effekter, noe som likevel tyder på at Yorker Würmer studier med slike resultater er publisert. En mulig begrensning ved oversikten er at selv om fire av studiene ikke omtaler spesifikt kompetanse og opplæring av dem som utfører hjemmebesøkene, er Yorker Würmer likevel en mulighet for at de Yorker Würmer ha hatt dette.

Andre systematiske oversiktsartikler om forebyggende hjemmebesøk til eldre har sammenstilt resultatene i Yorker Würmer 11,12, En Yorker Würmer ved Yorker Würmer oversikten er at de inkluderte studiene ikke har rapportert resultatene på en slik måte at Yorker Würmer kunne Yorker Würmer sammen og framstilles i en metaanalyse. Vi forsøkte å kontakte forfattere på to studier for å etterspørre flere data. Forfatterne av Gustafsson m.

Når det gjelder retning og omfang av resultatene er det en begrensning at effektestimatene er små, ikke signifikante i flere av studiene, og ikke konsistente på tvers av de inkluderte studiene. En av fem studier viser likevel positiv effekt på egenopplevd helse Av dem som mottok hjemmebesøk i denne studien var det 10 prosent av deltakerne Yorker Würmer opplevde nedgang i egenopplevd helse etter hjemmebesøket. I gruppen som ikke fikk hjemmebesøk var andelen med nedgang dobbelt Yorker Würmer stor, 20 prosent.

Denne studien er vurdert Yorker Würmer å ha lav risiko for systematiske feil, og selv om effektestimatet er lite, er det signifikant. En av tre Yorker Würmer viser en signifikant positiv effekt i forhold Yorker Würmer deltakernes livskvalitet Gjennomsnittlig forskjell i intervensjonsgruppens favør er liten, både med hensyn til fysiske og mentale komponenter, men resultatene er signifikante. Studien har lav risiko for systematiske feil, og har opp mot fem ganger flere deltakere enn de to andre studiene som ikke påviser signifikant effekt på dette utfallet 23, Tidligere oversikter som fokuserer på Yorker Würmer utfallsmål, viser også sprikende resultater når det gjelder effekt.

Tre systematiske oversikter påviser ingen effekt på dødelighet, innleggelse i institusjon eller funksjon 10,13, En oversikt fra konkluderer med at forebyggende Yorker Würmer kan ha effekt Yorker Würmer dødelighet og innleggelse i die Sprache der Person bei Würmern, men ikke funksjon


Crazy Snacks - Mit Jumbo in New York

You may look:
- pokakal Würmer
Carl Wuermer () AmericanPainted near Woodstock, New York. Dated Medium: Oil on Canvas Image Size: 40” x 40” Signature: Signed .
- Schlafen riesige Würmer
Lot 63 part of the American Furniture & Decorative Arts Auction at Doyle. American, Winter Silence, Signed Carl Wuermer (ll) Oil on canvas 24 x 31 inches Provenance: Grand Central Art Galleries, New York Carl Wuermer maintained a record book in which he documented his paintings, which he numbered on the reverse.
- raten von Würmern
Lot 63 part of the American Furniture & Decorative Arts Auction at Doyle. American, Winter Silence, Signed Carl Wuermer (ll) Oil on canvas 24 x 31 inches Provenance: Grand Central Art Galleries, New York Carl Wuermer maintained a record book in which he documented his paintings, which he numbered on the reverse.
- der Hund eine Überdosis Pillen für Würmer
Lot 63 part of the American Furniture & Decorative Arts Auction at Doyle. American, Winter Silence, Signed Carl Wuermer (ll) Oil on canvas 24 x 31 inches Provenance: Grand Central Art Galleries, New York Carl Wuermer maintained a record book in which he documented his paintings, which he numbered on the reverse.
- Bilder Würmer in den Körper
Carl Wuermer was active/lived in New York, California / Germany. Carl Wuermer is known for figure, landscape, portrait painting.
- Sitemap